SAFE
АлијансазамозоченударзаЕвропа
Европскиистражувачкипартнерства
2018 Ажурирање
Dr Gary Randall, SAFE Research Manager
Учествувамево5
проекти
Соштосе
занимаваме?
Асоцијацијата за мозочен удар за Европа
(SAFE), учествува во истражувачки проекти
финансирани од ЕУ.
Нашата вклученост во истражувањето ни
овозможува да останеме актуелни сo
најновите истражувачки откритија и
ветувачки третмани и да осигураме дека
ова потенцијално знаење за зачувување на
животот допира до пациентите и
здравствените професионалци низ цела
Европа
Нашата најголема сила е дисеминацијата
SVD (Болест на малите крвни садови) поимот се
однесува на болест на мали крвни садови.
Болестите кои ги афектираат малите артерии во
мозокот и резултира во повеќето случаи со
хеморагичен (крвавечки) мозочен удар,
четвртина од исхемични (блокада на крвотокот
со тромб) удари и придонесува за најмалку 40%
од случаите на деменција.
Во моментов не постојат третмани за SVDs
(Small vessel disease-Болест на мали крвни
садови) тие се само делумно проучени ин
разбрани.
Овој нов проект ги разгледува заедничките
фактори во повеќе SVDs и ќе се обиде да развие
нови третмани за одредени болести кои водат
кон деменција и мозочен удар.
Што е заднично за мозочниот удар и
деменцијата?
ZOOM@SVDs
INVESTIGATE-SVDs
TREAT-SVDs
,,Имиџинг,, студии кај луѓе
Студии кои користат скенирање на мозокот
Ние ќе регрутираме 1200 пациенти со мозочен удар
предизвикан од генетски или ретки SVDs
Плус 450 пациенти со деменција предизвикана од SVD
Ќе ги искористиме најмоќните скенирања на МРИ за да
добиете повеќе детали за протокот на крв и структурата на
мозокот од кога било досега кај овие пациенти
Трите студии се и сите се регрутираат добро.
. Кога мозочниот удар се третира со тромбектомија, крвните згрутчувања се
отстранети од артериите на мозокот со помош на механички уред со цел да се
обнови циркулацијата на крвта во оштетената област. Досега, оваа терапија
редовно се користи само во специјализирани центри ако мозочниот удар веќе не
предизвикал значително оштетување на мозокот.
Истражувачкиот проект ТЕNSION, под раководство на истражувачите на
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), ќе покаже дали пациентите погодени
од тежок мозочен удар со веќе проширено оштетување на мозокот исто така може
да имаат корист од овој третман.
TENSIONисто така, ќе ја тестира ефективноста на тромбектомијата ако се спроведува
во подолг временски период по мозочен удар, до 12 часа.
TENSION Trial: Дали третманот со
катетер е исто така ефикасен при
тежок мозочен удар?
Новини во однос на вкличеноста на пациенти
Во Хајделберг, во моментов имаме двајца пациенти вклучени во студијата!
Со започнувањето и промоцијата во дополнителни места во текот на последните недели, ние сме оптимисти дека бројката на пациенти
постојано ќе се зголемуваат во текот на следните месеци. Хамбург, Бохум и Минхен веќе може да бидат иницирани. За Вирсбург, Штутгарт
и Дортмунд, првичната посета ќе се одржи во октомври. Се планира сите германски локации да бидат подготвени за вклушување на
пациентите до крајот на годината
Подготовка на останатите локации/клиники.
Дополнително, етичкото доставување /поднесување и подготовката на локациите е во сите други земји е во тек. ECRIN и нивните локални
клинички единици се во контакт со националните координатори во секоја земја и поединечни локации. За Австрија, KKS во Хајделберг ги
поддржува локациите и поднесокот се обработува. Би сакале да ги потсетиме да го проверат клиничкото испитување кое Хајделберг го
испратил до сите (Сузан Бонекамп Сузанне. Bonekamp@med.uni-heidelberg.de). Ве молиме испратете го вашето мислење / потпис што е
можно побрзо, бидејќи ова е многу важен аспект за вклучување на локациите.

Source: Trial Newsletter,
October 2018
PRECIOUS студијата започна во јуни 2015 година.
Во првите денови по мозочниот удар, околу половина од
пациентите имаат компликации, вклучувајќи инфекции,
треска и проблеми со голтањето. Појавата на овие
компликации е поврзана со поголем ризик од смрт или
идна попреченост.
PRECIOUS ќе го процени влијанието на фармаколошката
превенција на овие чести компликации.
PRECIOUS ќе користи евтини лекови (на пример без
рецепта од лекар), кои се се едноставни, безбедни и
лесно достапни.
Користење на секојдневни лекови за
лекување на компликации од мозочен
удар
Вкупен број на вклучени пациенти: 304
Trial progressБолницата Катарина (NL), болницата
Tergooi (Холандија), Лидс општа болница (Велика
Британија), болницата Викторија Kirkcaldy (Велика
Британија), Royal United Hospital Bath (Велика
Британија), болницата Св. Lukasza Konskie (PL) и
Universitätsklinikum Leipzig (DE) се официјално
отворени како центри за учество!
Неодамна објавено: систематски преглед на ефектот
на треска на големината на инфаркт во студии на
животни
Систематски преглед и податоци од експерименти
со животни за тестирање на ефектите од треската
врз исходот по исхемичен мозочен удар неодамна
беа објавени во European Stroke Journal. Тоа
покажува дека треската значително го зголемува
оштетувањето на мозокот. Ова сугерира можна
врска помеѓу треска и лоша исход кај човечки
пациенти. Овие податоци обезбедуваат поддршка
за студиите како PRECIOUS кои тестираат ефектот
превенцијата од треска со антипиретични лекови
кај пациенти со акутен мозочен удар.
Можелитерапијатасоголемадозанакислороддаги
намалипоследицитеодмозоченудар?
Пробниот тест на PROOF ќе тестира дали
едноставната, ефтина, високо-дозирната кислородна
терапија може да ги намали последиците од мозочен
удар кога брзо се применува кај новите пациенти.
Ново дијагностицираните пациенти со исхемичен
мозочен удар носат маска преку која вдишуваат
речиси чист кислород со проток од 40 литри во
минута. Ова ја одржува содржината на кислород во
крвта високо како што може да биде.
Целта е да се осигура дека околното мозочно ткиво
со ризик е стабилизирано од високата содржина на
кислород што доаѓа
Ажурирано...
ПодолгишреговоривоконзорциумотзаточниотначиннакојPROOFќе
бидеспроведена,протоколOTбешеконечноразрешен.
Сепак,вомегувремерезултатитеоддругастудијабеаобјавениво2018
годинаиизразијасомнежзаефективностанаодреденикислородни
терапии.
PROOFконсорциумотсегаработисоЕКзатоакакодаодинапредида
проценивоколкавамераовиедругирезултатисерелевантнизаPROOF.
Спречувањена
мозоченудар
кајпациентисо
мозочно
крварењеи
атријална
фибрилација
Проектот вреден 6,9 милиони евра е наменет за
пациенти со атријална фибрилација (АФ), честа
состојба на срцето која предизвикува неправилно и
абнормално брзо отчукување на срцето, кои
претходно имале мозочен удар предизвикан од
крварење во мозокот (наречен интрацеребрална
хеморагија или ICH).
Во основата на проектот PRESTIGE-AF ќе биде
клиничко испитување чија цел е собирање докази
околу препорачаните лекови за превенција на
мозочен удар кај пациенти со AF.
Петгодишниот проект ќе го води професорот Роланд
Велткамп од Одделот за медицина на Кралскиот
колеџ во Лондон и вклучува 11 други партнерски
институции низ Велика Британија и низ цела Европа.
PRESTIGE-AF
-ажурирано
PRESTIGE-AF - пациентите кои ги имаат двете состојби
се доста ретки (мора да имаат атријална фибрилација
АФ и хеморагичен мозочен удар) па затоа
недостасува знаење за анти-коагулација за оваа
група
Ризикот при лекување на АФ мора да биде
избалансиран од било каков зголемен ризик од
понатамошен мозочен удар.
Поради истото, и одложувања во добивањето етичка
дозвола, регрутирањето најверојатно ќе биде бавно.
Проектот се надева дека ќе има прв пациент во
Велика Британија во пролетта 2019 година, потоа и
на други места подоцна следната година.