„Подобрување на квалитетот и пристапноста на здравствената заштита и социјалните услуги во пограничните региони – Квалитетно Здравство“ (CN1 – S.O 1.2 – SC 001)…

Здружението ,,Мозочен удар,, од 02.04.2018 год.  е четвртиот партнер во проектот „Подобрување на квалитетот и пристапноста на здравствената заштита и социјалните услуги во пограничните региони – Квалитетно Здравство“ (CN1 – S.O 1.2 – SC 001).

Целта на овој проект е да се подобри меѓуграничната соработка на двата соседи Република Северна Македонија и Грција и заеднички да  им се   овозможи на  сите граѓани право на квалитетна здравствена услуга.

Проектот е е одговор на  на нараснатите потреби кои произлегуваат од интензивирањето на процесот на интеграција на Република  Северна Македонија во Европската унија.

Одлучни сме да вложиме максимум за подобро и поквалитетно здравство и задоволни граѓани.

Здружението ,,Мозочен  удар,, во тек на овој проект  ќе спроведе теренска акција низ сите општини во Југозападна Македонија при што граѓаните ќе бидат  иследени со цел откривање на  ризик факторите за настанување на мозочен удар  од страна на нашите активисти и ќе се спроведе едукација  на населението  преку организација на предавања и индивидуални консултации, поткрепена со материјали(флаери и брошури).

Друга цел на овој проект е  врз база на собраните податоци од теренската активност да се изготви  студија која ќе прикаже кои се најчестите ризици на населението за настанување на мозочниот удар и како истото се справува со нив.

Југозападниот регион е еден од осумте статистички региони на Македонија. Овој регион граничи со следните региони: пелагониски регион, полошки регион, скопски регион и вардарски регион.   Моменталното население на овој регион изнесува 221.651 жители.

Попис

Население

Промена

1994

211.046

н/п

2002

221.651

+5.89%Придружете се и следете ги нашите активности на нашата веб страна www.mozocenudar.mk  на Facebook, Тvitter и преку локалните медиуми.